Verslag van werkzaamheden Stichting Anders Leren mei – september 2019

– werkzaamheden rondom de facilitering van de school en de praktijkklassen:


– bouw en inrichting van de lokalen


           – de inrichting van de lokalen is in grote lijnen afgerond. Er is in aanvulling van de middelen en materialen voorzien; de inrichting van het praktijklokaal is afgerond.


            – bouwtechnisch bleek aanvulling noodzakelijk: de bestrating in de patio dreigt weer te verzakken, waarvoor herbestrating van de buitenkant van de patio noodzakelijk is


Daarnaast bleken de aansluitingen en de werking van de stortbakken van de toiletten niet (meer) in orde. Er is een nieuwe stopkraan nodig en de vlotter van een van de stortbakken moet worden vervangen.


            – voor de watervoorziening zal een extra DURO-tank nodig zijn. Daarbij wordt gedacht aan het bijplaatsen van een DURO-tank bij de tanks die nu bij het schoolgebouw staan. De waterleiding loopt al naar de praktijkunit toe en de hydrophoor kan voldoende druk leveren om de beide gebouwen van water te voorzien. De bijplaatsing is nodig omdat extra watervraag voorzien kan worden als de praktijkunit gebruikt gaat worden en nu al in de droge tijd aanvullend water moet worden bij geleverd.


In aansluiting hierop: er is geen aansluiting op de drinkwaterleiding mogelijk; die is niet aanwezig in het gebied. De DURO-tanks worden gevuld met regenwater. Daarnaast wordt drinkwater apart in 5-gallontanks geleverd, vooralsnog gesponsord door de leverancier.


De optie de DURO-tanks te laten vullen met drinkwater lijkt niet verstandig: dan wordt drinkwater gebruikt voor de hele watervoorziening, terwijl in veel gevallen hemelwater voldoet; en is de kwetsbaarheid van de aanvulling in het afgelegen gebied in zeer droge periode, met grote vraag naar water, te groot (als drinkwater in de tanks gebracht wordt, vervalt de sponsoring van het drinkwater tbv de school). Het advies is dus het bijplaatsen van een DURO-tank tbv hemelwateropvang.


– werkzaamheden in relatie tot UTSN-project:


De werkzaamheden die verricht worden in het kader van het UTSN project, liggen in het verlengde van de samenwerkingsrelatie die SAL en Stichting RHIZASuriname al hadden.


Zo ondersteunt SAL(de professionalisering van) het bestuur en het team van de school en worden tussen de besturen van de stichtingen afspraken gemaakt en informatie uitgewisseld.


De werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in het voorjaar 2019, in het bijzonder gedurende de aanwezigheid van Barbara (en Eva) en Gerard hebben daarom een breder karakter dan de doelstellingen van het UTSN-project.


Metaniveau : Organisatie en bestuur


Doel: Professionalisering van Stichting RHIZA Suriname, zodat enerzijds het bestuur optimaal kan functioneren en anderzijds de werkdruk van de voorzitter wordt verminderd.


Organisatie School SO Mon Tresor


Doel: Professionalisering van de schoolorganisatie. De organisatie van de school in kaart brengen en structuur aanbrengen, zodat enerzijds de school goed functioneert en anderzijds het UTSN-project efficiënt en effectief goed uitgevoerd kan worden


– Bijdrage in budget voor de exploitatie:


Besproken is het maken van een exploitatiebegroting. Er wordt van alles genoemd:


Materiaal dat nodig is voor school: boeken, schriften, printpapier, printeronderhoud (inkt), potloden, pennen, gummen, schriften.


Schoolbudget: 1500 SRD voor kosten school en schoonmaakster


Vieringen op school: o.a. dag van de leerkrachten, sinterklaasfeest en kerst, suikerfeest en schoolreisje.


Er is een wens voor een schoolkas op school: een vast bedrag zodat t.b.v. de leerkrachten zaken kunnen  worden aangeschaft op het moment dat het nodig is.


De vraag is wie gaat de financiën van de stichting en de school op orde brengen?


– Besteding sponsorbedrag van de Matheusschool: de leerkrachten zijn gekomen met het idee voor de oudere leerlingen (vanaf 14 jaar) blauwe poloshirts met logo van RHIZASuriname aan te schaffen. In de contacten op het Ministerie is nagevraagd of dat mag (lagereschoolleerlingen dragen groen geblokte shirts; leerlingen in het VO blauwe; dus blauwe shirts geeft de leerlingen status van VO; maar impliciet dus ook de school…). Het blijkt geen probleem te zijn; dus dat kan worden uitgevoerd. Er waren nog niet veel andere ideeën: genoemd zijn:  basket/voetbalkooi en opnemen in de exploitatiekosten.


– overleggen op het ministerie MinOCW:


Rondom de organisatie en welke regels er zijn voor het stichten en in gebruik nemen van een afdeling voor VSO hebben we, in navolging van eerdere gesprekken, overleg met de heer John Koorndijk; beleidsmedewerker van de Minister van Onderwijs. In eerdere contacten had hij er ons op gewezen dat we om te werken met ervaren leerkrachten in meer praktijkgericht werken, er een ‘status’ VO school nodig is.


Dat betekent dat er voor de school een curriculum moet zijn, dat de doelstellingen e.d. vermeldt voor ‘oudere leerlingen’. Om te kunnen deelnemen aan het reguliere VO (ook VSO) moeten de leerlingen in het 7e en 8e leerjaar de algemene eindexamens maken voor het lager onderwijs.


Als ze daarvoor slagen kunnen ze aangemeld worden voor een school voor VO; hetzij MULO of LBO. Leerlingen die niet slagen kunnen het volgend jaar herkansen, of aangemeld worden voor LBO-a (voorbereidingsjaar voor LBO) of VSO MLK.


Ook leerlingen die daartoe een aparte toets / test maken kunnen worden aangemeld en toegelaten tot een school voor VSO-MLK.


Een eerste conclusie is dat de leerlingen van SO Mon Tresor, omdat ze geen enkele toelatings- / eindtest hebben gemaakt, niet in aanmerking komen voor VO.


Echter: er is geen (formele) bovengrens aan de leeftijd waarop de leerlingen mogen zijn ingeschreven op een school voor lager onderwijs. (Suriname heeft geen formele leer-/ schoolplichtwet).


Dat betekent dus voor ons dat de leerlingen ingeschreven kunnen blijven staan op SO Mon Tresor, zolang als dat wordt overeengekomen met de ouders / leerlingen.


Vervolgens zijn we, op advies van de heer Koorendijk naar de afdeling Beroepsonderwijs gegaan van het MinOCW. Om geïnformeerd te worden over de toelating tot het LBO (-a) en het Beroepsvormend onderwijs na het 18e jaar. Ook hebben we nagevraagd of er in Commewijne een LBO-a opleiding is, waar de leerlingen van onze school eventueel terecht zouden kunnen bij gebleken geschiktheid.


De directeur van deze dienst was terughoudend met het geven van informatie over de scholen en de verschillende, naar blijkt toch wel eigen toelatingscriteria, van de verschillende scholen. Zij stond echter in de loop van het gesprek positief tegenover een direct contact tussen SO Mon Tresor en de LBO-a opleiding die in Commewijne gevestigd is. Wederzijdse informatie uitwisseling en mogelijk ‘warme overdracht’ van leerlingen behoort volgens haar tot de mogelijkheden.