Nieuwsbrief november 2022

Het internaat biedt onderdak aan kinderen van 6 t/m 16 jaar met verschillende achtergronden.

Op de basisschool zitten ook kinderen van buiten het internaat en bezoeken kinderen van het internaat scholen voor voortgezet onderwijs buiten het internaat.

Eind 2021 zijn we begonnen met materiële hulp om de school en het zeer verwaarloosde Internaat te ondersteunen.

Naast de materiële behoeften, hebben de schoolleider en de eigenaar van het internaat aangegeven ook behoefte te hebben aan onderwijskundige, didactische en pedagogische hulp, vanwege de probleemachtergronden van de leerlingen.

Na grondig overleg met beide besturen hebben we besloten dat wij ook met de overige hulpvragen aan de slag zullen gaan.

Internationaal staat het handhaven van kindertehuizen onder druk. Kinderen die opgroeien in een ‘tehuis-situatie’ zijn altijd slechter af. Hechtingsproblemen zorgen een leven lang voor sociale en emotionele problemen. Als een kind echt niet thuis kan opgroeien, dan zou de keuze moeten zijn voor kleinschalige opvang in een veilige omgeving.

Steun aan het kinderhuis zal dus voor onze stichting betekenen dat we helpen bevorderen dat het (langdurig) verblijf van de kinderen in de gezinsvervangende setting zo snel mogelijk wordt omgezet naar opvang in een gezins(huis)setting.

Voor zover het nodig is en voor zo lang het duurt, moet het kinderhuis voorzien in een hoge standaard van opvoeding: rust, reinheid en regelmaat staan centraal:

We zullen met elkaar bekijken op welke manier er toegewerkt kan worden naar een verbetering van de situatie voor de kinderen.

Heel praktisch denken we dan aan:

Primair voor het internaat :

De organisatie van

– toezicht

– structuur

– begeleiding; omgang en opvoeding

Een aanbod van activiteiten en eventuele financiering van de werkenden.

Daarnaast kunnen en willen we de school ondersteunen.

Naast de praktische zaken als het verhelpen van lekkages, schilderwerk en voorzien in meubilair en leermiddelen, kunnen we onderwijskundige adviezen geven. Advies over de aanpassing en afstemming van de leermiddelen en het onderwijsaanbod aan de mogelijkheden van de leerlingen; het gebruik van leermiddelen en methodieken die beter zijn af te stemmen op het niveau van de leerlingen en het bijhouden van de leerontwikkeling van de individuele leerlingen.

Foto's